søndag 17. januar 2010

Ting 23: Over målstreken


Nokre spørsmål før målstreken

Hva ble din favoritt 23 ting?
Mine favorittar: Musikk, Blogging, Video, Leik med bilde, Mashups, Virtuelle verder, Wiki
Min favoritt: Video eller Mashups


Har dette programmet hatt noen innvirkning på deg og dine læringsmål. Har du fått lyst til å lære mer?
Har fått utbytte av kurset, viss det er det som spørjast om, for all del. Har lyst  å prøve ut / lære meir om nokre av desse verktøy, men også om mykje anna. Der er så mykje å lære her i verda!

Er det noe som har overrasket deg i løpet av kurset, noe du synes var spesielt nyttig å lære?
Ikkje noko overraskingar. Det har vore som forventa. Det som har vore mest nyttig er mulege bruksområde på biblioteket si heimeside, som vi har planar om å fornye i år, men mest interessant har likevel vore personlege bruksområde. Heile kurset har vore gjennomført for min del i fritida, på søndagar og seint på kvelden. Ikkje så rart at personlege interesser blir utprøvd i første rekke.

Forslag til forbedringer av kursopplegget?
Sidan det ligg på nettet, bør kurset redigerast/oppdaterast jamnleg. Undervegs har bruksområde i bibliotek vore nemnt, men nokre av desse har ikkje vore aktuelle lenge, som t.d. podcasting ved København bibliotek som ser ut til å ha fått eit mystisk slutt. Eg synst at ein kunne først  ha gjennomgått kor aktuelle desse 23 tinga er i dag og korleis dei fungerer, og gått meir inn på bruken av dei i biblioteksamanheng. 23 er ikkje noko magisk tal. 17 er like greit.


Andre tjenester du hadde ønsket å ha med i opplegget?
Noko om brukarundersøkjingar.Og sist, men ikke minst…Dersom et nytt kurs ble tilbudt, ville du da ha ønsket å delta?
Viss det er eit vidaregåande kurs i opplegg som kan vere mest aktuelle, ja. Eg ser at FlickrCC kan vere eit spennande eksempel. Men der er ein samanheng mellom å vere på kurs og å bruke det ein har lært etterpå. Utvalde vidaregåande kurs kunne vere det ein treng med tanke på dette.
Eg trur ein må ha ein strategi for å ta i bruk aktuelle verktøy, som ein del av tilbodet, t.d. eit samarbeid mellom biblioteka som er representert på kurset om ein film.

onsdag 30. desember 2009

Ting 22 Bibliotek 2.0


Å! Teoretisk denne gangen.

* Hva kan bibliotek 2.0-tjenester hjelpe oss med å oppnå som vi ikke oppnår i dag?

2.0-tenester kan hjelpe oss å halde biblioteket oppdatert, å oppdatere brukarane om oss, og gjer tenesta meir spennande for nokre av brukarane våre. Det er klart ønskjeleg å auke brukarmedverknaden. Men det ikkje er det same som å seie at utan 2.0 kan ikkje vi gjere det. Vi i Haram folkebibliotek har hatt ein open brukarmedverknad i forhold til medieinnkjøp dei to siste åra. Brukarane har lagt merke til i kva grad vi er villige til å kjøpe inn bøker etter forslag frå dei. I november og desember er mykje av innkjøpet brukarinitiert. Dette er ei utvikling som skjer i samfunnet, men det ville vere ganske spekulativt å forklare dette på bakgrunn av web 2.0

Ved hjelp av Facebook eller blogg kan ein diskutere med brukarane. t.d. om mediaval og andre emne på internett. Dette gjer vi frå før over skranken. Til no har eg funne fram til enkelte brukarar for å informere dei via Facebook frå planken min, men vi har ikkje oppretta Haram folkebibliotek der enda. Eg har spurt ein ung  brukar om dette, og ho syntest det er tull! Eg har likevel meldt meg på nokre organisasjonar på Facebook for å 'sjå korleis dei gjer det'. Reknar med at NBF blir bra etterkvart, men dialogen uteblir foreløbig. Brattvåg på Facebook er tilsynelatande daud, men sjølvsagt kan eg kanskje vekke den opp. Det har eg gjort på  Hungarian Freedom Fighters 1956 og det har vore litt diskusjon :-) Der er i grunn der at eg har hatt mest glede av Facebook.

Har sett nærmare på Drammensbiblioteket og Trondheim folkebibliotek. Trondheim folkebibliotek på Facebook er ein suksess. Dei nye nettsidene er også like vellukka som dei gamle var - begge hyggelegare enn den heilt nye nettside til Drammensbiblioteket. Twittersida har mykje nytt, men å melde at ein har fått inn eit nytt Alicia Keys album utan kommentar er litt tvilsamt. Bloggen i Trondheim blir brukt til meir fyldige bokanbefalingar frå personalet (dei har heile 45 å hjelpe med det), men med få kommentarar.
Drammen på Facebook er  derimot ein monlog, stikk i strid med 2.0 grunngjevinga. Der er svært lite eller ingen samspill med brukarane i heile 3 månadar, og det lille som er, er signert av dei tilsette (viss lista over tilsette stemmer). Drammen er ikkje noko landsby, skal vere eit spydspiss-bibliotek innan 2.0 og er også eit studentbibliotek. Her er ikkje Facebook brukt sosialt, men til marknadsføring - men det er greitt nok. Dette biblioteket har 5 bloggar, som ikkje er så aktive når ein skil ut julekalenderen.

Eg har prøvd å opprette ein Origo gruppe, for så å starte ein regional 2.0 møteplass (Nordre Sunnmøre), men dei andre i regionen har vore lite interessert i dette.

* Hvilke oppgaver er vi villige til å nedprioritere for å nå mål som handler om nye 2.0-tjenester?

Vi kjem til å bruke 2.0 verktøy, og det har vore veldig bra å få innspel frå kurset. Mange (men slett ikkje alle ser det ut som) under 30 år har eit forhold til Facebook, men det forholdet kan vere mindre viktig for dei enn ein fekk inntrykk av tidlegare. Ein grunn til å ikkje bruke 'henge med' grunngjevinga for å anvende 2.0 applikasjonar er at det signaliserer at vi er på etterslep når vi ikkje er det. Viktigare er det at ein bør ta i bruk 2.0 verktøy når vi ser at det er eit hjelpemiddel for å gjennomføre oppgåver vi har allereide prioritert, og det vi har prioritert har vi tenkt ut i forhold til samfunnet vi observerer rundt oss. 2.0 er eit verktøy, ikkje eit mål eller oppgåve.
 
Dei såkalla Taigatesene inneheld ein del sannheiter, ingen tvil om det. Men det varslast eit koas som vil måtte ryddast opp i. Eg kan ikkje sjå at 2.0 verktøy vil skape noko stort gjennombrudd på bekostning av andre oppgåver i biblioteket eller samfunnet forøvrig, men kan ha tilleggskonsekvensar. Eg tok opp spørsmålet om dialog med brukarane i samband med våre nye kommunesider, som er moderne og gode, men dette blir ikkje sett på som aktuelt.
Internett gjer det muleg å gjere det vi gjorde før på ein annan måte og biblioteka har vore flinke til å utnytte denne mulegheit. Nokre vil bruke 2.0 verktøy berre for å ta dette i bruk, men det er viktig å ha ein dialog med eit representativt utval av brukarane om det, for det er deira og ikkje våre interesser vi er her for.
 
* Hva slags 2.0 kompetanse kan brukeren forvente at vi som bibliotekansatte har, og hvordan skal vi gjennomføre en slik kompetanseheving?
 
Brukarane er mange. Vi tek i bruk dei verktøy og hjelpemiddel som vi ser samfunnet utvikler og har behov for å bruke, alt frå teleslynge til katalogar til mp3. Ei utvikling må skje i samråd med dei vi er tilsett for å tene, både som ein respons til dei og som tenesteutvikling for dei. Det er grunn til å stille eit spørsmål ved om dette skjer i Drammensbiblioteket, og det er viktig å vite kvifor 2.0 dialogen ikkje fungerer der. 
I sommar jobba vi med ei sak der vi ville legge bilde, lenkar og meir på eit Google-kart. Vi kalte ikkje dette mashup eller 2.0 verktøy, men det er det det er. Vi hadde som mål å lage eit interaktivt kart, der ein kombinerer bilde og lenkar på eit kart slik at brukaren kan styre det. Men det var ein plan for å lage eit kart, ikkje for å bruke 2.0. Forskjellen er viktig. Det skjer at vi treng kompetanse for å gjennomføre ein plan, ein kompetanse vi må tileigne oss eller finne i eit samarbeid. Dette kan vere enda ein grunn til å samarbeide regionalt.
Eg har meldt meg på 2.0-kurset for å sjå om der er noko der som kan hjelpe meg å realisere slike mål, og ikkje på grunn av 2.0-konseptet i seg sjølv. Eg meiner at forventingane ikkje er til 2.0 kompetanse i biblioteket, men til tenesteutvikling og kompetansebehova dette utfordrar. Vi må vere på hogget når vi planlegger Det er ei kontinuerleg oppgåve. Vi kan ta i bruk 2.0 verktøy i den grad det hjelper oss med det, men å planlegge å ta i bruk 2.0 verktøy som oppgåve i seg sjølv ville vere feil utgangspunkt.

lørdag 26. desember 2009

Ting 21 Web 2.0 awardsGjorde ein litt overfladisk gjennomgang av SEOmoz's Web 2.0 premiar. Mange gode tips til sider her. Mange av sidene er tradsjonelle nettsider er ikkje dei? Ser at mange premierte sider har lave 'Social Aspects', eller ingen. Slite med å skilje mellom 1.0 og 2.0 av og til.
Ser at Delicious gjer det bra alle plassar, men fekk dårleg karakter hos meg den gangen. Eg måtte ha hatt ein dårleg dag.
Så litt på sidene om bøker og prøvde ut VuFind, som skal vere skapt spesielt for bibliotek (men den trygleiksrisikoen som følgjer med). Fann faktisk ei interessant bok om interiørdesign som dekker 1920-1940 og som er relevant til noko eg forsker på, som eg då bestilt frå Dragvoll via Bibsys.
Dei premierte sidene for bøker er veldig forskjellige. 1. plass går til ei publiseringsverktøy, 2. plass til ei felles antikvariat-nettside, 3. plass til ein bibliotekkatalog. Desse er så forskjellige emne at det kunne vere å betre å samanlikne berre eitt av desse av gangen synst eg.
Biblio.com kom for 2. plass. Dette samanlikna eg med AbeBooks. Gjorde søk på desse to for nokre bøker eg har kjøpt det siste året eller 18 månadar, samt Erlend Loe og fann eit større utval på AbeBooks, utan å finne noko elles som skilt desse tenestene.
På SEOmoz's er det mange av sidene vi har vore innom under kurset. Men her var der også mykje anna spennande. Øvst på lista for meg akkurat i dag er Mapping Applications, som eg kunne ha brukt til mange interesser, og etter eit første blikk ville eg heller ha plassert Wayfarer på første plass, foran Frappr.
Under Travel, testa ut reisesidene med avgang ca. kl. 13.00 på mandagar på ruta Ålesund-Budapest - Europas 7. største hovedstad etter Roma. Kayak (2. plass) er rask og effektiv. Du kan til og med velje vekk propellfly!
Støyskapande Farecast (1. plass) var treigt og tidkrevjande. Ein kunne like godt søkje hos dei enkelte flyselskap og samanlikne. Bing (via Farecast) fann fram til ein SAS avgang kl. 04.35 frå Ålesund 18. januar som SAS sjølv ikkje finn! Får ikkje 1. plass med meg!
Raskare (berre 1 bytte) og billegaste reiserute fann eg på tradisjonelt 1.0-vis sjølv: Ålesund-København med SAS og København-Budapest med Malev. Tenkte at det er spesielle kunnskapar som eg tilfeldigvis har, men Malev flyr til 58 destinasjonar i heile verda med moderne fly, og burde vere med i kayak si teneste.
Ser elles at Bebo, som eg har brukt litt som sosialt nettverk før, kjem på 3. plass etter Twitter og Facebook. Synst sjølv at det er betre enn Facebook, då du kan gjere meir med sida di, og ikkje kommersielt som MySpace. Det irriterer meg litt at at det er så lite musikkutval på iLike musikk, som Facebook bruker. Du kan også søke opp det du veit er på Youtube, men det hjelper ikkje.
Det som eg vil utforske meir her:
Mapping Applications
Reisesidene
Slektsgransking sidene (når eg blir pensjonist)
Her er mi kåring av dei beste Sheffield Wednesday (2.0?) supporter-sider, basert på ei vurdering av brukarvennlegheit, analyse og nyheit:
1. Wednesdayite 
2. Sheffield Wed
3. Sheffield Wednesday Mad
Bildet over er frå opprykksfinale frå tredje divisjon i 2005 - 68 000 til stades, pluss oss to.

torsdag 24. desember 2009

Ting 20 Læring, E-læring og 2.0 E-læring


Gjekk først inn på mgpodcast ettersom eg skal til Skottland snart, men det virker som skulen har slutta med podcasts for ein del år sida. Ikkje sikkert om eg fekk det til heller, då eit podcast om skulen på 'dagsrevyen' var ut av fokus.
Gjekk inn på http://www.blackboard.com/ som virker ganske så skikkeleg og seriøs. Er dette tradisjonell e-læring? Den har podcast, Desire2learn, Blackboardconnect, Blackboardtransact mm. Enten er ikkje eg sikker på kvar grensen går, eller så har Blackboard oppdatert seg.
Lasta ned pinyinchart for å tilnærme kinesisk gjennom vårt alfabet. Er forresten interessert i språk og var imponert over tilnærminga. Men du blir ikkje interaktiv på ein 2.0 måte med Chinesepod før du kan ein del, så det er i utgangspunktet ganske tradisjonelt inntil då. Gjekk laus med å pugge tonane, men så kom unntaka og halvunntaka...
Det er vanskeleg å vurdere Chinesepod før ein har lært nok til å delta/bidra med noko interessant. Sjølv med eit prøveabonnement var ikkje det råd å kome inn på leksjonane etter nokre dagar. Men det framstår som eit veldig bra opplegg, og veldig greitt for utlendingar busett i landet.
For dei som kunne tenkje seg å prøve eit annet språk enn kinesisk, t.d. eit språk ein kan litt frå før eller har lyst å lære, så er My Language Exchange eit alternativ, og der er 113 språk å velje mellom. Du kan chate munnleg eller skriftleg med nokon som kan språket du lærer, og som vil lære språket du kan. Eg brukte dette ein del år sida. Her er ikkje opplæringsverktsøy akkurat - det er det medlemmene står for, så du er interaktiv med det første. Det er kjapt å kome inn. Men du er heldig om du treffer nokon med pedagogisk innsikt. Slett ikkje alle kan forklare og lære bort morsmålet sitt.
Kurset om 23-ting om 2.0 har vore eit veldig greitt innblikk i nye verktøy som eg treng å vite noko om. Eit par verktøy håpar eg å ta i bruk i sommar, og fleire i privat samanheng. Kontakten med andre er gøy. Men eg har ikkje vore aktiv nok i forhold til andre deltakarar. Eg har fulgt med nokre sine bloggar, men sjeldent kommentert. Dette igjen gjer det vanskeleg å vurdere/skilje 2.0 e-læring og e-læring kanksje. Men det har vore ei veldig grei oppfinning dette kurset for å gi slike som meg større innsikt i 2.0 og sjølvtillit i forhold til snakke om det.
Det er eit faktum at skal ein lære, så må ein lese og eventuelt pugge i visse fag. Skal ein lære eit språk så må ein ha ein grammatik, skal ein skrive og snakke på ein kompetent måte. Det var ikkje råd å få tilgang til så mykje grammatikk på  Chinesepod utan å abonnere.
E-læring kan neppe måle seg med seminardiskusjonar og kollikviegrupper. Blant dei unge som eg kjenner som studerer, som i høgste grad er aktive sosialt på nettet, så er den tradisjonelle boka og møtet med professoren høgt ansett.
Er 2.0 e-læring 'en helt ny form for e-læring'? Det kan hende, men det som er viktig er at læreprosessen gir resultat.

mandag 14. desember 2009

Ting 19 Virtuelle verderMitt namn er Ildikona Leissa. Valt å bli dame i denne runden. Gått og lurt på korleis det er. Har fiksa litt på munnen og auga, utan speil. Må gjere skuldrene meir feminine etter kvart, då blir eg riktig lekker. Traff Kathy, som også var ny, men dette var jo Help Island. Vi ville til Berlin og fann ei tavle som kunne hjelpe oss. Fekk problem med Teleport. Vi kom oss ikkje vekk frå Help Island og flaug rundt saman i staden. Det var hennar sin idé for å kome vekk frå ein pågåande spanjol. Her i Second Life er det sjølvsagt mykje å utforske. Kjempegøy.

Etter tips på Norgesbiblioteket i Second Life bestilte eg boka Lek eller alvor : online spill og virtuelle verdener - på 2010-budsjettet:) til folkets bibliotek i Haram:
http://virtueltbibliotek.wordpress.com/2009/11/03/lansering-av-ny-bok-om-onlinespill-og-virtuelle-verdener/

Vegen derfrå til Norgesuniversitet er kort. Aldri hørt om det. Ikkje så overraskande med den usosiale velkomsten ein får:
http://norgesuniversitetet.no/usortert/norges-forste-virtuelle-campus

Vi har ikkje katt, så kjøpte ikkje World of Warcraft, men det ser bra ut. Har vore bort i noko liknande online med sønnen for ein del år tilbake.

torsdag 10. desember 2009

Ting 18 Webapplikasjonar

Ja, oppretting av konto på Zoho gjekk så bra. Eg publiserte ein artikkel (under) om Brattvåg frå Zoho Writer, det vil seie litt turistinformasjon som eg jobbar med. Filen fekk namnet Brattvåg først, men ved embedding vart dette avvist så det blei endra til Brattvag. Eg kunne like så godt ha brukt export to blog, noko som eg gjorde før eg kom på å sløyfe å i Brattvåg.
Det er ikkje stavesjekk eller ordliste for norsk. Det står "ikkje tilgjengeleg på ditt språk", men det kunne like godt ha stått "tilgjengeleg berre på engelsk", for fransk er ikkje tilgjengeleg heller.
Eg gjekk også laus på Zoho Show, etter som eg er invitert til å halde eit innslag om reiser på eit foreiningsmøte i januar.
I Zoho Docs har eg lagre ei mappe med 11 dokument om turistinformasjon og undermappe med bilde. Opplasting av eit dokument tok uforholdsmessig lang tid, og der er ikkje noko knapp for å avbryte, slik at ein måtte gå ut frå side og inn igjen. Då gjekk det bra.
Det er i alle fall greitt å ha eit sikringseksemplar på nettet. Litt uklart for meg om maks 10 MB er grensa for ein fil/bilde, eller alt ein kan lagre.
Funksjonaliteten ser ut til vere like god som det ein treng til det meste eg bruker i Microsoft Office, men eg har ikkje prøvd ut offline-funksjonen.
Dette er ein veldig nytt ting for meg som treng tilgang til arbeidet både heime og borte, men om dette skal erstatte tradisjonelle Office rutinar, så må ein ha gode rutinar. Ein blir forvirra viss ein har dei same dokument på begge plassar.

Brattvåg

tirsdag 8. desember 2009

Ting 17 NOrigo


Origo så med ein gang ut til å vere eit nyttig verktøy. Fann 16 bibliotekrelaterte soner. Så på andre tema som interesserer meg. Tenkte eg kunne bruke dette til bibliotekformål med ein gang ved å invitere nokon til å bli vennar og deretter lage ein bibliotekrelevant sone: Regionalt. Tanken var at vi kunne sjå om vi ville diskutere aktuelle saker som nytt møte, norgeslån, frakt og fjernlån generelt innanfor vår region. Sendte dermed invasjonar til dei 9 biblioteka i regionen (folke- og fag-) og brukte biblioteka sine epostadresser. Origo aksepterte berre 2 av desse 9 adresser, så eg måtte bruke personlege mobilnummer for dei andre 7 i staden. (Mobilen vart brukt for å verfisere meg).
Då gjekk det bra å få invitasjonane av gårde, og eg skriv litt i invitasjonen om baktanken. Men berre 2 av desse 9 (biblioteket ved Høgskulen i Ålesund og Skodje folkebibliotek) aksepterte venneforespørselen. Pinleg! Lagt på is.

søndag 6. desember 2009

Ting 16 Mashups - dette er tingen!


Dette er ei meir krevjande oppgåve (men absolutt ein av dei mest interessante ting på kurset) som det er vanskeleg å utforske fullt ut i adventstida. Det å lage t.d. eit originalt og interessant temakart for andre, og konkurrere, framstår som veldig interessant, og eg skulle gjerne ha hatt overskot til å sette meg inn i dette og lage noko, med input frå minst to opne kjelder krev litt arbeid.
Mashup finst no på den norske (bokmål) wikipedia.
Det om den kanadiske telefonkatalogen er vel ikkje noko nyheit lenger.
Sidan i fjor sommar har sønnen og eg jobba med turistinformasjon om Haram og omegn. Dette er basert på Google maps, foto frå ymse kjelder og importert kartinfo elles. Dette er pr. definisjon eit mashup, men vi har aldri kalt det det. Vi er ikkje heilt ferdig.
Lenken til Ann Arbor District Library er daud. Eg har gått gjennom aadl.org, men det ser ut som dette mashup er heilt borte.
For språkinteresserte: på 23tingom2null.blogspot.com er 'programable' feilstava. Det er ikkje ei amerikansk side. Programme er engelsk, australsk, kanadisk; Program er amerikansk. Programme/Program har ca. 8 forskjellige betydningar (substantiv). Når det betyr dataprogram, blir stavinga program ofte anvendt også andre stader enn USA. Adjektiva programmable og programable følgjer imidlertid opphavet, men programming er likevel meir brukt enn progaming i USA.
Her er ein interessant online demonstrasjon (men ikkje mashup?) av Talis 4.3 for bibliotek (for dei som er meir enn berre god i engelsk):
http://www.talis.com/micro-assets/objects/mediaplayer.swf?file=http://talis-alto.s3.amazonaws.com/alto_help_4.3.flv
Ein må ha passord for å utforske Talis Developer Network i detalj.
Eit premiert mashup på programmableweb som skorar høgt hos meg er: http://www.programmableweb.com/mashup/access-denied-map
Her er altså eit kart over kvar i verda sosial nettverking er forhindra av sensur: Global Voices. Dette fekk sønnen og eg erfare i september i Syria. Men vi fann ein veg rundt.....når ein fekk kontakt med internett i det heile. Svakheten er at sidene må haldast oppdatert. Siste opplysningar her er frå 2007.

Dings XV: Lek med bilde

Her er det mykje moro i sikte. Takk for tipsa! I mangelen av bibliotekfoto og ettersom eg ikkje ønskjer å eksperimentere med familien, blir det litt egoisentriske ting som blir produsert:
'Mine' Coldplay-konsertar i Bergen og Frankrike i mosiakk:Eit kart over kor eg har vore på farten (glemte Bosnia):

Glasvegas (Polmont er eit skotsk ungdomsfengsel -har ikkje vore der, enda)

Loading...